Porady i artykuły dla rodziców – wychowanie dzieci

Komu przysługują alimenty?

Alimenty są świadczeniami, które przysługują tym członkom rodziny, które wymagają pomocy materialnej. Wszystkie zasady związane ze świadczeniami alimentacyjnymi określa kodeks rodzinny i kodeks opiekuńczy. Najczęściej, alimenty to świadczenia pieniężne. Zdarzają się jednak sytuacje, w których wysokość alimentów może być niższa, w przypadku gdy rodzic ma duży wkład w wychowanie dziecka i często spędza z nim czas.
W znacznej większości, samo wyrażenie alimenty, kojarzy nam się z wypłacaniem świadczeń na dziecko. Świadczenia alimentacyjne bowiem dotyczą głównie dzieci, które wychowywane są przez jednego rodzica, najczęściej z powodu rozwodu. Dzieci, które pozostają pod opieką matki, otrzymują określoną wysokość alimentów miesięcznie. Kwota ta jest zależna od zarobków obojga rodziców, możliwości zarobkowych i ilości dzieci.
Dzieci otrzymują alimenty najczęściej do 26 roku życia – czyli do zakończenia studiów i do zdobycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych. W zależności od indywidualnego przypadku, alimenty mogą wzrastać lub maleć. Obowiązek alimentacyjny ustaje, gdy dziecko przerywa szkołę lub rezygnuje ze studiów. W przypadku, gdy dziecko jest nieuleczalnie chore lub cierpi na poważne problemy (wady rozwojowe itp.), alimenty należy płacić do końca życia dziecka.

Alimenty nie tylko dla dzieci

alimentyWiele jest przypadków, w których to dzieci wypłacają alimenty swoim rodzicom lub dziadkom. Zdarza się również, że obowiązek alimentacyjny spada na rodzeństwo, wujostwo lub innych, wciąż bliskich członków rodziny. Członkowie rodziny, to również przybrani rodzice i przyrodnie rodzeństwo. Wszyscy mogą wymagać alimentów w ciężkiej sytuacji życiowej. Nie każdy członek rodziny będzie jednak w taki sam sposób obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

  • Najszersze obowiązki dotyczą rodziców, którzy muszą wypłacać comiesięczne świadczenia na swoje dziecko. Jest to związane z faktem, iż obowiązkiem rodziców jest utrzymywanie swojego dziecka, póki nie ukończy ono pełnoletniości/ studiów lub nie podejmie pracy.
  • Jest także grupa osób, które mają ograniczone prawa do alimentów. Są to rodzice, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo. Osoby te, mogą domagać się alimentów, jeśli znajdą się w niedostatku.
  • Alimenty należą się również matce dziecka pozamałżeńskiego. Osobie takiej należą się alimenty przez 3 miesiące w okresie porodu.
  • Na alimenty może liczyć również rozwiedziony małżonek, który znajduje się w niedostatku. Warunkiem jest to, iż nie był on winny rozwodu.
  • Dodatkowo, o alimenty mogą ubiegać się osoby przysposobione i przysposabiające (dzieci adoptowane oraz rodzice adoptujący dzieci).

Jak ustala się wysokość świadczeń?

Ustalanie wysokości alimentów nie zawsze jest proste. W znacznej większości, obowiązek alimentacyjny dotyczy rodzica, który jest zobowiązany płacić alimenty na swoje dziecko lub dzieci. w takim przypadku, konieczne jest uzyskanie informacji o dochodach obojga rodziców. Dodatkowo, istotne jest wzięcie pod uwagę ich możliwości zarobkowych. Oznacza to doświadczenie w pracy lub ukończenie studiów o kierunku, który zapewniałby wyższe zarobki.
Oprócz tego, na wysokość alimentów wpływa aktualna sytuacja materialna i potrzeby związane przede wszystkim z wychowywaniem dzieci. W każdym przypadku, istotne jest wyżywienie, edukacja i zakup ubrań.
Nie zawsze wysokość alimentów, jakiej domaga się osoba wychowująca dzieci, będzie wystarczająca. Składają się na to: wysokość zarobków rodzica, który nie zajmuje się dziećmi, jego wydatki i predyspozycje. Wiele osób, po rozwodzie zakłada nowe rodziny. Wiąże się to z dodatkowymi wydatkami, przez co wysokość alimentów może być niższa. To samo tyczy się przypadku, gdy osoba zobowiązana popadnie w ciężką chorobę.